• <tr id="ur2xw"><label id="ur2xw"><menu id="ur2xw"></menu></label></tr>
  1. <td id="ur2xw"></td>

   • one-a
   • plastic
   • two

   v? chúng t?i nh?ng gì ti?p theo?

   Ningbo Zhongyi nh?a Technology Co, Ltd là m?t nhà s?n xu?t chuyên gia cho các s?n ph?m nh?a và c?ng là m?t nhà phát tri?n cho các lo?i khu?n. Chúng t?i ?? ???c cam k?t chính mình ?? nghiên c?u, thi?t k? và ti?p th? các s?n ph?m s? d?ng gói logistic tái ch?, t?o ?i?u ki?n ?? thay th? cho gói m?t l?n v?i các h? th?ng v?t li?u tái ch? bao bì. Chúng t?i mong mu?n cung c?p ch?t l??ng cao và các s?n ph?m than thi?n v?i m?i và siêu d?ch v? cho khách hàng d?a c? ? Trung Qu?c và ? n??c ngoài v? kho b?i, phan ph?i và h? th?ng giao th?ng có th? tái ch?. Nghiên c?u và th?c hi?n các totes logistic nh?a làm cho chúng ta m?t m?t v? trí thu?n l?i trong ngành c?ng nghi?p c?a chúng t?i. Trong khi ?ó chúng t?i lu?n nhìn vào cung c?p ?? xu?t thi?t k? ??c bi?t cho các ngành c?ng nghi?p ??c bi?t và khách hàng. S?n ph?m ?? ???c bán nh? xa nh? ??c, Hà Lan, B?, M?, HK, vv

   Learn More
  2. f7f95d1a
  3. 4346e935
  4. 8550d949
  5. s?n ph?m ??c tr?ng

   H?n

   New products

   Ningbo Zhongyi nh?a Technology Co, Ltd

   Ningbo Zhongyi nh?a Technology Co, Ltd là m?t nhà s?n xu?t chuyên gia cho các s?n ph?m nh?a và c?ng là m?t nhà phát tri?n cho các lo?i khu?n. Chúng t?i ?? ???c cam k?t chính mình ?? nghiên c?u, thi?t k? và ti?p th? các s?n ph?m s? d?ng gói logistic tái ch?, t?o ?i?u ki?n ?? thay th? cho gói m?t l?n v?i các h? th?ng v?t li?u tái ch? bao bì. Chúng t?i mong mu?n cung c?p ch?t l??ng cao và các s?n ph?m than thi?n v?i m?i và siêu d?ch v? cho khách hàng d?a c? ? Trung Qu?c và ? n??c ngoài v? kho b?i, phan ph?i và h? th?ng giao th?ng có th? tái ch?. Nghiên c?u và th?c hi?n các totes logistic nh?a làm cho chúng ta m?t m?t v? trí thu?n l?i trong ngành c?ng nghi?p c?a chúng t?i. Trong khi ?ó chúng t?i lu?n nhìn vào cung c?p ?? xu?t thi?t k? ??c bi?t cho các ngành c?ng nghi?p ??c bi?t và khách hàng. S?n ph?m ?? ???c bán nh? xa nh? ??c, Hà Lan, B?, M?, HK, vv

   tìm hi?u thêm
   WhatsApp Online Chat !
   秋秋影视午夜福利高清